DIPLOMA IN INTEGRATED LOGISTICS 

 

Matlamat Program

Melahirkan graduan berprestasi dan nilai kebolehpasaran yang tinggi serta dapat menguasai ilmu dan kemahiran menerusi kursus-kursus utama yang ditawarkan seperti dalam jadual di bawah.

  

Bil Matlamat Program Kursus Utama
1 Berpengetahuan dalam bidang logistik

 

Principle of operation management

Introduction to material management

Entrepreneurship: strategies and resources

Management of business logistics

International logistics management

Organisation and personel development

Entrepreneur business plan

Logistics:Principles and applications

Logistics and application management

Leadership of behavior 

Warehouse and handling technology

Management of Transportation

Innovation management team

Research methodology

2 Berkemahiran dalam bidang teknologi maklumat
3 Berkemahiran melaksanakan ilmu logistik
4 komunikasi yang lancar pada semua peringkat
5 Pemikiran kritis
6 Boleh menyesuaikan diri dalam semua situasi
7 Beretika
8 Mempunyai tanggungjawab sosial
9 Mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat
10 Mempunyai dan mengamalkan kemahiran keusahawanan

 

Objektif program seperti berikut:

 (a) Melatih dan mengeluarkan tenaga kerja terlatih diperingkat separa profesional dalam bidang logistik.

 (b) Mengisi pasaran kerja diperingkat separa profesional dalam industri logistik di Malaysia dan luar negara.

 (c) Memberi peluang kepada pelajar-pelajar bumiputera yang berminat di dalam bidang perakaunan untuk belajar diperingkat diploma.

 (d) Memberi peluang saluran kedua kepada pelajar-pelajar bumiputera untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di IPTA dan IPTS di dalam dan di luar negara.

 

Hasil pembelajaran program seperti berikut:

(a) Berkebolehan untuk memperolehi pengetahuan asas perakaunan dan pengetahuan lain yang berkaitan.

(b) Berkebolehan menggunakan pengetahuan ICT.

(C) Berkebolehan mengaplikasikan pengetahuan logistik sedia ada mengikut keperluan atau acuan badan ikhtisas.

(d) Berkeupayaan untuk berkomunikasi dengan lebih yakin dan efektif dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

(e) Berkeupayaan untuk membuat keputusan secara kritis dengan menggunakan pengetahuan sedia ada.

(f) Berkeupayaan bertindak balas mengikut keadaan dan kepentingan yang berubah-ubah.

(g) Berkebolehan bertindak dan bertanggungjawab secara beretika dan profesional.

(h) Mempunyai kepekaan dan akauntabiliti dalam melaksanakan tanggunggjawab sosial.

(i) Berkeupayaan untuk memperolehi pengetahuan yang tekini mengikut perspektif badan profesional.

(j) Berdaya saing dan mempunyai ciri-ciri keusahawanan.